Foto Kuhna

Splošni pogoji poslovanja


​Uvod

Splošni pogoji opredeljujejo sodelovanje med podjetjem Branko Anđel s.p. (v nadaljevanju: fotograf) in naročnikom fotografskih storitev (v nadaljevanju: naročnik).

Oblike sodelovanja

Fotograf ponuja storitve fotografiranja v projektni obliki.

Projektno fotografiranje je fotografiranje, za katerega fotograf in naročnik vsakič posebej dogovorita časovni termin in trajanje fotografiranja, plačilne pogoje, ceno in ostale pogoje vezane na izvedbo projekta. Naročnik naroči in fotograf odda ponudbo oz. pogodbo po elektronski pošti. Ponudba je sprejeta in posel sklenjen, ko fotograf in naročnik s podpisom potrdita pogodbo v pisni obliki.

Potek fotografiranja

Vsa fotografiranja se izpeljejo v vnaprej dogovorjenih in rezerviranih časovnih terminih. Temnin za fotografiranje se določi soglasno z naročnikom in glede na razpoložljivost fotografa.
V primeru višje sile (nenadane bolezni fotografa, kraje ali tehnične okvare opreme, drugih nepredvidljivih situacij) ima fotograf pravico predlagati nov termin snemanja, ki ustreza tudi naročniku.
Pred sodelovanjem se fotograf in naročnik dogovorita o okvirnem poteku fotografiranja, željah in omejitvah naročnika. Fotograf lahko zavrne sodelovanje na podlagi izraženih zahtev naročnika, če oceni, da bi te ogrozile ugled fotografa, bile moralno ali pravno sporne ali vplivale na varnost fotografa, naročnika, modela ali tretje osebe.
Fotografiranje se izvede na lokacijah določenih v predhodnem dogovoru.
S sklenjenim dogovorom o fotografiranju naročnik potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji poslovanja in da si je ogledal fotografije na spletni strani www.fotokuhna.si oz. portfelju fotografa ter da je na ta način seznanjen s predhodnim fotografskim delom fotografa.

Izročanje fotografij

Fotograf izroči naročniku fotografije najkasneje v štirinajstih dneh po končanem snemanju, če ni drugače določeno. Za čas izročitve se šteje dan, ko fotograf z elektronskim sporočilom pošlje povezavo na elektronski naslov naročnika, s katerega ta lahko prenese fotografije na svoj računalnik.

Če ni drugače določeno, bo povezava na fotografije veljavna sedem (7) dni. Po tem času se šteje, da je naročnik prevzel fotografije in je izročitev končana.
Fotograf pripravi fotografije v JPEG obliki in RGB barvnem prostoru. Vse fotografije so po obdelavi v maksimalni resoluciji. Fotograf ne izroča fotografij v surovi obliki (RAW), neobdelanih fotografij ali fotografij, ki po fotografovem subjektivnem mnenju ne dosegajo zadovoljivih tehničnih ali estetskih kriterijev.
Po izročitvi fotografij naročniku fotograf nima več nobenih obveznosti do naročnika (arhiviranje in skrb za originalne posnetke, izguba podatkov, …).

Nezmožnost izvršitve naročila

Fotograf nima nobenih obveznosti do naročnika, če je fotografiranje ali delo v postprodukciji onemogočeno zaradi dogodkov, ki jih ni možno predvideti oziroma zaradi višje sile. Ravno tako fotograf nima obveznosti do naročnika, če ta postavi nerealne ali nevarne zahteve oziroma zahteve, ki presegajo zmožnosti fotografa.

Avtorske pravice

Vse fotografije na spletni strani www.fotokuhna.si, straneh fotografa na socialnih omrežjih in ostalih medijih za samopromocijo fotografa, so v avtorski lasti fotografa. Vsako kopiranje oz. uporaba teh fotografij v komercialne ali osebne namene je prepovedano in bo sankcionirano v skladu z zakonodajo.

Če ni s pogodbo med fotografom in naročnikom drugače določeno, je fotograf edini lastnik tudi vseh ostalih avtorskih pravic nad fotografijami, izročenimi naročniku.
Naročnik sme uporabljati fotografije v komercialne namene samo na način in v obsegu, kot je to določeno s posebno pogodbo o avtorskih pravicah.

Cenik

Projektnega fotografiranja zaradi specifik posameznih projektov ni možno ovrednotiti v enotnem ceniku. Fotograf na zahtevo oz. prošnjo naročnika in po naročnikovih specifikacijah pripravi ločeno ponudbo.

Fotograf ima pravico zaračunati dodatne nepredvidene stroške v primeru, da je do njih prišlo zaradi naknadnih zahtev ali po krivdi naročnika.

Plačilo

Fotograf posluje izključno brezgotovinsko, zato se vsa plačila izvajajo na transakcijski račun fotografa. Fotograf izda račun in ga v PDF obliki po elektronski pošti izroči naročniku skupaj s končanimi fotografijami. Ostali plačilni pogoji so stvar dogovora med naročnikom in fotografom in so opredeljeni v ponudbi oz. pogodbi.

Dodatno

Naročnik se strinja, da ima fotograf pravico do svojega osebnega estetskega in umetniškega izražanja. Zato se strinja, da fotograf pri paketnem fotografiranju sam izbere najboljše fotografije iz množice posnetih fotografij, jih obdela v skladu s trenutnim navdihom in na osnovi lastnih strokovnih kriterijev. Morebitna zavrnitev naročila oz. pritožbe zaradi izgleda ali vtisa fotografij zato ni možna.

Nesoglasja

Fotograf in naročnik se strinjata, da bosta morebitna nesoglasja urejala z dogovorom. Če kljub temu ne dosežeta sporazuma, je za urejanje sporov pristojno ustrezno sodišče v Ljubljani.

Branko Anđel s.p.
V Ljubljani, 27. 3. 2019

Using Format